Покана за свикване на общо събрание на всички членове на сдружение с нестопанска цел „Тенис Клуб ЦСКА Завинаги“, с ЕИК 176832417

Дата на провеждане: 18.04.2020 г. в 10:30 часа, на адрес: гр.София, бул. Джеймс Баучер 100 – Спортния комплекс на Хотел Маринела.

Дневен ред:

1. Избор на нов Управителен Съвет;
2. Преименуване на сдружението;
3. Приемане на нов устав на сдружението;
4. Други;

Общото събрание на членовете на сдружение с нестопанска цел „Тенис Клуб ЦСКА Завинаги“ се свиква по инициатива на Управителния Съвет.

Председател: Чавдар Цеков

Гр.София, 13.03.2020 г.

Новини